Testdagen

Den 23 maj 2012 anordnade Sveriges HR Förening den årliga Testdagen i Ingenjörshuset i Stockholm. Vi på Kandidata var där i egenskap av utställare och pratade om våra arbetspsykologiska tester samt bjöd in till våra kostnadsfria frukostseminarier i juni.


Key note speaker och först ut bland föredragshållarna var Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska Institutet. Bo pratade bl.a. om skiftet från det klassiska löpande bandet till ett mer mentalt löpande band. Han tog upp callcenter som ett exempel på detta och menar att även om arbetet i sig inte bedöms som särskilt avancerat så lämnar det i stort sett inget utrymme för mental återhämtning. Arbetsminnet är ständigt påkopplat och konsekvensen blir till slut en mental utmattning. Andra intressanta fynd som hans forskarteam gjort är kopplingen mellan begåvning och hälsa. Genom att följa upp alla män som mönstrade för militärtjänstgöring 1967 har forskarna, utifrån försökspersonernas resultat på begåvningstestet, kunnat visa att de med ett högre resultat levt längre, råkat ut för färre olyckor och varit mer förskonade från hjärt- och kärlsjukdom. Detta även efter att man kontrollerat för ex. utbildningsnivå och socioekonomisk status. Bo kunde också utifrån denna data bekräfta hypotesen att begåvning är en god prediktor för framgång (lön, social status), tillsammans med utbildning och emotionell kapacitet. Vissa diskussioner följde efter detta kring den smala definitionen av framgång, samt att all data baserades på män. Avslutningsvis lyfte Bo fram att det framöver troligtvis blir viktigare att försöka hitta personer med en begåvning som matchar de krav som finns i tjänsten och inte anta att ”ju högre desto bättre”. Han tog upp pilotyrket som exempel på ett högstatusyrke som nuförtiden är väldigt automatiserat, vilket kanske inte matchar så väl med högintellektuella personer som har ett stort behov av intellektuell stimulans och intellektuella utmaningar i sitt arbete.

Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef i Botkyrka Kommun och f.d. polis, talade om vikten av att göra noggranna bakgrundskontroller vid nyanställningar. För att hitta lojala och pålitliga medarbetare är det viktigt att säkerhetssidan har ett nära samarbete med HR-sidan menar Marcus, något som kanske inte är eller har varit så vanligt förekommande. Marcus pratade om olika metoder för att utföra dessa kontroller, allt ifrån vanliga slagningar i diverse register, användning av diverse integritets-, etik- och moraltest eller till andra öppna källor (internet, google, facebook osv.).


Anders Sjöberg, docent i psykologi vid Stockholms Universitet och moderator för dagen, pratade om det internationella samarbetet kring att få fram en ISO-standard (ISO 10667) för bedömningar i arbetslivet. Anders som varit drivande från svenskt håll presenterade delar av den standard som publicerades tidigare i år. Standarden består av två delar, en för leverantörer av bedömningstjänster och en för uppdragsgivare. Den innehåller rekommendationer för hur bedömningsverksamhet bör bedrivas och är en processtandard, d.v.s. den ger riktlinjer för hela bedömningsprocessen. Mycket av diskussionen kom att handla om huruvida denna standard kommer leda till en möjlighet till ISO-certifiering. Av den anledningen var Magnus Pedersen från SWEDAC med och berättade om hur en sådan certifiering skulle kunna se ut och vad den skulle kunna innebära i praktiken. Vi följer med stort intresse den här utvecklingen!
Anders Gagnerud från Huddinge Kommun och Maria Åkerlund från Sandahl & Partner pratade om ISO i praktiken; Anders från uppdragsgivarens sida och Maria från leverantörens sida. De berättade om hur deras interna processer ser ut för beställning respektive leverans av bedömningstjänster utifrån de rekommendationer som finns i den nya standarden.


Tomas Rosenberg från Rikspolisstyrelsen delade med sig av sina erfarenheter från det stora förändringsarbete som polisen genomfört sedan 2005 när det gäller deras struktur för chefsutveckling och chefsförsörjning. Genom att arbeta igenom sina ledarkompetenser och bygga en tydligare procedur för hur chefer lyfts upp och utvecklas har polisen märkt en stor skillnad i antalet personer som söker chefstjänster. Genom assessments och fokus på kompetens har de också fått fram fler kvinnor i ledande befattningar.
Pär-Anders Pehrsson från Ericsson berättade om hur man arbetar med Talent Management och Talent Planning på ett stort globalt företag med 100 000 anställda med representation i 200 länder. Ericsson har byggt upp en väldigt strukturerad process för arbetet med att identifiera och lyfta fram anställda med hög potential, och kan ses som en förebild för hur företag kan arbeta med dessa frågor.
Eftersom årets tema för Testdagen var säkra rekryteringar talade Björn Modéer från Look Closer om hur de genomför gedigna bakgrundskontroller, framförallt vid exekutiva tillsättningar, rekrytering till styrelser eller övergripande mediala uppdrag. Syftet är att kunden inte skall behöva få någon obehaglig överraskning längre fram men lika mycket för kandidaten själv, som får hjälp med att gå igenom vad som kan vara känslig information och inte.


Slutligen berättade Anders Södergren (4C Strategies) och David Morgenstern (Cubiks) om ett pågående forskningsprojekt där de tittar på krispersonlighet och den optimala sammansättningen av olika personer med olika personlighetsdrag för att leda en krisgrupp. Datainsamlingen pågår för fullt och de första resultaten från detta spännande projekt väntas komma till hösten, då det förhoppningsvis också utmynnar i ett självskattningsformulär som mäter just krispersonlighet.

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: